ΣΤ7-2019 Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων ΙΙ

Τίτλος Μαθήματος Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων ΙΙ
Διδάσκων Μαθήματος Χαράλαμπος Τσαϊρίδης
Εξάμηνο 6ο Εαρινό
Κωδικός Μαθήματος ΣΤ7-2019
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος https://eclass.duth.gr/courses/ΚΟΜΟ8104/
Κατηγορία Μαθήματος Υποχρεωτικό
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας 3
Πιστωτικές Μονάδες ETCS 5
Περίγραμμα Μαθήματος Πατήστε εδώ για τη λήψη

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να εφαρμόζουν τις σημαντικότερες στατιστικές μεθόδους και εργαλεία σε ζητήματα επεξεργασίας δεδομένων με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην επεξεργασία ερευνητικών δεδομένων που αφορούν στη διερεύνηση και διατύπωση μέτρων και πολιτικών στον τομέα της Κοινωνικής Εργασίας, καθώς και να συντάσσουν εκθέσεις με τα αποτελέσματα της ανάλυσης που θα πραγματοποιούν.

Περίγραμμα Μαθήματος

 1. Επεξεργασία δεδομένων – Στατιστικά μέτρα (Descriptive).
 2. Επεξεργασία δεδομένων – Explore.
 3. Επεξεργασία δεδομένων – Test κανονικότητας (Test of normality).
 4. Συσχετίσεις (Correlation).
 5. Συσχετίσεις (Correlation).
 6. ANOVA (Analysis of variance).
 7. ANOVA (Analysis of variance).
 8. Σύγκριση μέσων (Compare means – One Sample t test).
 9. Σύγκριση μέσων (Compare means – Independent Samples t test).
 10. Σύγκριση μέσων (Compare means – Paired Samples t test).
 11. Παραγοντική Ανάλυση (Factor analysis).
 12. Παραγοντική Ανάλυση (Factor analysis).
 13. Αξιοπιστία (Reliability).

Βιβλιογραφία

Γναρδέλλης, Χ. (2013). Ανάλυση Δεδομένων με το IBM SPSS STATISTICS 21. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήσης.

Δαφέρμος, Β. (2011). Κοινωνική Στατιστική και Μεθοδολογία Έρευνας με το SPSS. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ζήτη.

Δημητριάδης, Ε. (2016). Στατιστική Επιχειρήσεων με εφαρμογές σε SPSS και LISREL. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.