Πολιτική Ποιότητας Ακαδημαϊκής Μονάδας

Το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης είναιπροσανατολισμένο προς την οργάνωση και παροχή ενός υψηλού επιπέδουπρογράμματος προπτυχιακών σπουδών στον τομέα της κοινωνικήςεργασίας. Επιδιώκει ακόμη τη διαμόρφωση ενός ευνοϊκού και δημιουργικού περιβάλλοντοςγια την ανάπτυξη της έρευνας, στον τομέα της κοινωνικής εργασίας. Γενικότερα είναι δεσμευμένο σε μια διεργασία συνεχούς βελτίωσης των εκπαιδευτικών, ερευνητικώναλλά και διοικητικών λειτουργιών και διαδικασιών του Tμήματος. Η διαμόρφωση μιας αποτελεσματικής πολιτικής για τη διασφάλιση της ποιότηταςτου προπτυχιακού προγράμματος σπουδών τμήματος στηρίζεται στις αρχές τηςπολιτικής του Ιδρύματος, και για την υλοποίηση της το τμήμα συνεργάζεται με τη ΜΟΔΙΠ και τις άλλες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου. Η διαμόρφωση της πολιτικής ποιότητας είναι μια συνεχής διαδικασία, η οποία υπόκειται σε αναθεώρηση,αναμόρφωση σε ετήσια βάση, από το τμήμα και από την ΟΜ.Ε.Α. Βασικοί άξονες της πολιτικής ποιότητας είναι η εναρμόνιση με διεθνή πρότυπα, τηρώντας την ισχύουσα νομοθεσία για την οργάνωση και παροχή προπτυχιακώνπρογραμμάτων σπουδών. Οι κεντρικοί άξονες δράσης στους οποίους στηρίζεται ηπολιτική ποιότητας του τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Δ.Π.Θ. είναι:

 1. η προώθηση της φοιτητοκεντρικής μάθησης-η διαρκής βελτίωση του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών καθώς και άλλωνπρογραμμάτων σπουδών,
 2. η ενίσχυση και προώθηση του ερευνητικού έργου των μελών Δ.Ε.Π. του τμήματος-η ανάπτυξη της συνεργασίας με άλλα τμήματα εντός και εκτός του πανεπιστημίου
 3. η αξιοποίηση των προγραμμάτων σε εθνικό, διεθνές και διακρατικό επίπεδο
 4. η πρόληψη της εγκατάλειψης των σπουδών από τους φοιτητές και η αντιμετώπισητης διαρροής τους από το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών
 5. η υποβολή προτάσεων και η ανάπτυξη στρατηγικής για τη βελτίωση των υποδομώκαι των εγκαταστάσεων του τμήματος
 6. η βελτίωση των συνθηκών διδασκαλίας και των δομών άσκησης των φοιτητών
 7. η διασύνδεση της διδασκαλίας με την παρεχόμενη έρευνα
 8. η βελτίωση των συνθηκών εργασίας του διοικητικού και διδακτικού προσωπικού
 9. η ενθάρρυνση της κινητικότητας των φοιτητών και των μελών Δ.Ε.Π. μέσωαντίστοιχων δράσεων
 10. η ενεργή σύνδεση, παρουσία και συμμετοχή του τμήματος στην τοπική κοινωνίαμέσω συνεργασιών και δράσεων με τοπικούς φορείς
 11. η προβολή και διάχυση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού αλλά και ευρύτερα τουκοινωνικού έργου του τμήματος.

Το Tμήμα μεριμνά για την ενημέρωση σχετικά με τις δυνατότητες απασχόλησης τωναποφοίτων και τις προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης μετά τηνολοκλήρωση των σπουδών τους μέσω της σελίδας του τμήματος, των ανακοινώσεωνκαθώς και των ενημερωτικών συναντήσεων στο πλαίσιο των προπτυχιακώνσπουδών. Προωθεί την αναβάθμιση και την αναδιοργάνωση των διοικητικώνλειτουργιών, οι οποίες υποστηρίζουν το ανθρώπινο δυναμικό του τμήματος. Οργανώνει την καταγραφή των αναγκών, των ελλείψεων και των προβλημάτων στοεπίπεδο των υλικοτεχνικών δομών και των διοικητικών υποστηρικτικών υπηρεσιών,αναζητά εναλλακτικές στρατηγικές επίλυσηςτων προβλημάτων μέσω υποβολήςπροτάσεων στα διοικητικά όργανα του Πανεπιστημίου. Το Tμήμα Κοινωνικής εργασίας μεριμνά για τη διάχυση των αποτελεσμάτων τηςέρευνας, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενημερωτικών δράσεων, τη διασύνδεσητης ακαδημαϊκής διδασκαλίας με την έρευνα, την εξοικείωση των φοιτητών με τιςερευνητικές δράσεις του τμήματος.

Η παρακολούθηση, εξέταση, και βελτίωση του συστήματος διασφάλισης ποιότηταςτου προπτυχιακού προγράμματος σπουδών πραγματοποιείται σε ετήσια βάση. Η επικαιροποίηση τηςιστοσελίδας του τμήματος γίνεται ώστε να παρέχεται επαρκήςπληροφόρηση για τις ακαδημαϊκές, εκπαιδευτικές δραστηριότητες του τμήματος, τιςδράσεις ,αλλά και την οργάνωση και τις δομές του. Το τμήμα Κοινωνικής εργασίας οργανώνει και υλοποιεί δράσεις αποβλέποντας στηβελτίωση της ποιότητας του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών, και οι οποίεςστηρίζονται σε διαδικασίες που προβλέπονται μέσα από το θεσμικό και νομοθετικόπλαίσιο. Πραγματοποιεί την ετήσια εσωτερική αξιολόγηση του τμήματος, η οποίαοργανώνεται από την ΟΜ.Ε.Α. σε συνεργασία με την ΜΟΔΙΠ και τις άλλες διοικητικές δομές, τα όργανα και τις επιτροπές του Tμήματος.