Κανονισμός Παραπόνων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Για παράπονα και ενστάσεις που σχετίζονται με ακαδημαϊκά θέματα (διδασκαλία καιβαθμολογία μαθήματος) οι φοιτητέςθα πρέπεινα αποτείνονταιαρχικάστονδιδάσκοντα του μαθήματος. Έπειτα μπορούν να απευθυνθούν στονακαδημαϊκό τουςσύμβουλοκαι αν δεν ικανοποιηθούνστον πρόεδρο του ΤμήματοςΚοινωνικήςΕργασίας(μέσω της γραμματείας του Τμήματος).Αν πάλι θεωρούν ότι δεν επιλύθηκετο ζήτημά τους υπάρχουν τααρμόδια όργανα του Δ.Π.Θ.για περαιτέρω ενέργειες(συνήγορος του φοιτητή, Κοσμήτορας της σχολής, Επιτροπή δεοντολογίας και ηθικήςΔ.Π.Θ., Νομική υπηρεσία Δ.Π.Θ., Πρυτανικές αρχές).

Επίσης, για σοβαρά ζητήματα που αφορούν τη φοίτησή τουςοι φοιτητές/ριεςμπορούν να αποτείνονταιεγγράφως ατομικά ή ομαδικά προς τη Γενική Συνέλευσητου Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας. Σε περίπτωση πουθεωρούν ότι δεν έλαβανικανοποιητικήή ορθή απάντηση στο αίτημάτους,μπορούν να αποταθούν στονσυνήγορο του φοιτητή ή στονΚοσμήτορα της οικείας Σχολής ή ακόμηκαι στις Πρυτανικές αρχές.

Για παράπονα και ενστάσεις που αφορούν υποστηρικτές διαδικασίες και υπηρεσίες,όπως το ωρολόγιο πρόγραμμα, η κατάσταση των υποδομών, η Βιβλιοθήκη, τα συστήματα πληροφορικής κ.ά, οι φοιτητές μπορούν να αποτείνονται στις αρμόδιεςδιοικητικές Υπηρεσίεςή στο συνήγορο του φοιτητή.

Οι περισσότερες διοικητικές υπηρεσίεςτου Πανεπιστημίου περιλαμβάνουνμηχανισμούς υποβολής ενστάσεων, που αναφέρονταιστους σχετικούς Κανονισμούςτους. Προσωπικά δεδομέναΤο Πανεπιστήμιο αρχειοθετεί και διαχειρίζεται τις πληροφορίες που αφορούνπροσωπικά δεδομένα των φοιτητών–όπως στοιχεία επικοινωνίας, μητρώο βαθμολογιών και άλλα προσωπικής φύσης δεδομένα–σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στο μητρώο φοίτησής τους μέσωδιαδικτυακής πύλης.Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της φοιτητοκεντρικής εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά καιτων αρχών της διαφάνειας και λογοδοσίας, έχει υιοθετηθεί η «Διαδικασία Διαχείρισης Παραπόνων» των φοιτητών/φοιτητριών του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Δ.Π.Θ.. Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά σε όλα τα παράπονα πουάπτονται της ποιότητας των παρεχόμενων από το Τμήμα εκπαιδευτικών καιδιοικητικών υπηρεσιών.

Η διαδικασία περιγράφεταιωςακολούθως:Για την καταγραφή παραπόνωναπό τους/τις φοιτητές/τριες είναι διαθέσιμο το «Έντυπο Υποβολής Παραπόνου»,το οποίομπορούν ναυποβάλλουνοιφοιτητές/ριεςσε ηλεκτρονική μορφή(e-mail), με όλα τα επισυναπτόμενα έγγραφαπου αφορούν το θέμα τους,στη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ή στον κάθε διδάσκοντα ή στον ακαδημαϊκό σύμβουλο, ανάλογα με τη φύση τουπαραπόνου.

Στο e-mail τους οι φοιτητέςκαταγράφουν με συντομία, σαφήνεια καιαντικειμενικότητα, το πρόβλημα–παράπονό τους. Στη συνέχεια, το αρμόδιο όργανααφού λάβει γνώσηγια το πρόβλημα/παράπονο του/ης φοιτητή/ριας είναιυποχρεωμένο να απαντήσει εντός 20 εργάσιμω νημερών. Αν το πρόβλημα/παράπονο δεν επιλυθεί τότε ο φοιτητής/ρια μπορεί να απευθυνθεί περαιτέρω στα αρμόδια όργανα του Δ.Π.Θ., όπως αυτά περιγράφονται παραπάνω.