Κανονισμός Εξετάσεων

Κανονισμός Εξετάσεων-λογοκλοπή

Προετοιμασία των εξετάσεων

Η διάρκεια των εξεταστικών περιόδων ορίζεται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου και στησυνέχεια επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση (ΓΣ) του Τμήματος με την έναρξη κάθεακαδημαϊκής χρονιάς. Τροποποίηση μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της ΓΣ του Τμήματοςκαι εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι.Το πρόγραμμα διεξαγωγής των εξετάσεων επικυρώνεται πριν από την εξεταστική περίοδοαπό τη ΓΣ του Τμήματος και περιλαμβάνει την ημερομηνία, τόπο και ώρα διεξαγωγής της εξέτασης για κάθε μάθημα.

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις
Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις ενός μαθήματος έχουν μόνο οι φοιτητές που έχουν εμπρόθεσμα δηλώσει το μάθημα στο Unistudent στο αντίστοιχο εξάμηνο φοίτησης. Φοιτητές οι οποίοι διαμένουν σε δωμάτιο στις φοιτητικές εστίες, χωρίς να είναι δικαιούχοι δεν μπορούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις.

Έναρξη εξέτασης
Τα ορισμένα μέλη του Τμήματος που είναι υπεύθυνα για την επιτήρηση προσέρχονται στον χώρο των εξετάσεων 20 λεπτά πριν από την έναρξή της εξέτασης, ώστε να φροντίσουν για την επιτυχή διεξαγωγή της. Κάθε εξεταζόμενος οφείλει να παρουσιαστεί στην καθορισμένη αίθουσα το αργότερο 15 λεπτά πριν από την προγραμματισμένη για την εξέταση ώρα. Κανείς φοιτητής και καμία φοιτήτρια δεν εισέρχεται στο αμφιθέατρο ή στην αίθουσα εξετάσεων, αν είναι άδειο, προτού εισέλθουν οι επιτηρητές και του/της υποδείξουν πού θα καθίσει. Φοιτητής/τρια που θα γίνει αντιληπτός/ή να γράφει πάνω στα έδρανα πριν από την έναρξη των εξετάσεων, θα αποκλείεται από τη συμμετοχή του/της σε αυτές.
Οι φοιτητές/τριες οφείλουν να έχουν μαζί τους κατά τις εξετάσεις αποδεικτικό στοιχείο της ταυτότητάς τους και πιο συγκεκριμένα την κάρτα φοιτητή σε συνδυασμό με άλλο δημόσιο έγγραφο (π.χ. αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης, κτλ.). Σε περίπτωση που κάποιος/α το αμελεί, δεν θα γίνεται δεκτός/ή η συμμετοχή του/της στις εξετάσεις και στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το όνομα του/της εξεταζόμενου/ης φοιτητή/τριας δεν είναι το ίδιο με το όνομα εκείνου/ης που παραδίδει την κόλλα, θα ακολουθούνται οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες περί πλαστοπροσωπίας και απάτης. Ο εξεταζόμενος αναγράφει τα στοιχεία του στο γραπτό του και επιδεικνύει τη φοιτητική του ταυτότητα στον επιτηρητή που έχει οριστεί από τον διδάσκοντα/τη διδάσκουσα, ώστε να γίνει ταυτοποίηση, ενώ συγχρόνως ο επιτηρητής υπογράφει την κόλα εξέτασης.Πριν από τη διανομή των θεμάτων δίνονται σαφείς οδηγίες από τον διδάσκοντα/τη διδάσκουσα ότι τα κινητά οφείλουν να είναι απενεργοποιημένα (όχι απλά σε ρύθμιση αθόρυβης κλήσης) και να τοποθετηθούν σε θέση εμφανή (π.χ. δίπλα στο άδειο έδρανο, στην έδρα). Απομακρύνονται επίσης οι σημειώσεις, τα βιβλία, οι τσάντες και τα λοιπά ροσωπικά αντικείμενα. Σε περίπτωση που κάποιος/α φοιτητής/ρια δεν ακολουθεί την οδηγία, θα αποκλείεται από τις εξετάσεις. Αν κατά τη διάρκεια των εξετάσεων βρεθούν προσωπικά αντικείμενα ή βιβλία σε άλλη θέση (π.χ. κάτω από το έδρανο), το γραπτό θα μονογραφείται. Όποιος/α φοιτητής/τρια γίνει αντιληπτός/ή από τους επιτηρητές ή τον διδάσκοντα ότι χρησιμοποιεί σμικρύνσεις ή άλλα μέσα αντιγραφής (π.χ. ακουστική αντιγραφή), απομακρύνεται από τον χώρο των εξετάσεων και το γραπτό του/της μονογράφεται και μηδενίζεται (δηλαδή στο βαθμολόγιο να εμφανίζεται ο βαθμός «Μηδέν» και όχι «Ένα» ή «Μονάδα»), ασχέτως αν έγινε αντιληπτός/ή προτού αρχίσει να γράφει ή κατά τη διάρκεια των εξετάσεων. Απαγορεύεται η έξοδος των φοιτητών που παραδίδουν λευκή κόλλα, αν δεν έχει περάσει μισή (1/2) ώρα από την έναρξη της εξέτασης. Συνοδεύεται οπωσδήποτε όποιος/α φοιτητής/τρια επιθυμεί να εξέλθει για λίγο από τον χώρο εξετάσεων για οποιονδήποτε λόγο (ζαλάδα, τουαλέτα κλπ.). Σε περίπτωση ανάρμοστης συμπεριφοράς (συμπεριλαμβανομένης π.χ. της αντιγραφής με οιονδήποτε τρόπο, της πλαστογράφησης ταυτότητας φοιτητή/τριας, της εξύβρισης επιτηρητή ή εξεταστή από φοιτητή), ο/η Πρόεδρος του Τμήματος, μετά από αξιολόγηση του περιστατικού, διαβιβάζει το υλικό στον Πρύτανη προς πειθαρχικό έλεγχο για την επιβολή κυρώσεων.


Διεξαγωγή εξετάσεων
Στην αρχή της εξέτασης και αμέσως μετά την επίδοση των θεμάτων οι φοιτητές μπορούν να υποβάλλουν διευκρινιστικές ερωτήσεις στον υπεύθυνο εξεταστή εφόσον αυτός το αποδέχεται. Ο καθηγητής οφείλει να διενεργήσει προφορικές εξετάσεις για φοιτητές που έχουν σχετικό δικαιολογητικό προφορικής εξέτασης σε άλλο χώρο από το χώρο γραπτής εξέτασης του μαθήματος. Δεκαπέντε λεπτά πριν από τη λήξη της προβλεπόμενης για την εξέταση ώρας ο επιτηρητής ενημερώνει σχετικά τους εξεταζόμενους.

Μόλις ολοκληρωθεί η καθορισμένη για την εξέταση προθεσμία, ο επιτηρητής οφείλει να διακόψει την εξέταση και να παραλάβει τα γραπτά. Κατά την παράδοση ο εξεταζόμενος υπογράφει το σχετικό φύλλο παρουσίας. Ο αύξων αριθμός του φοιτητή στο φύλλο παρουσίας σημειώνεται στο γραπτό του φοιτητή. Βεβαίωση προσέλευσης στις εξετάσεις δικαιούνται μόνο οι φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα και εξετάζονται σε αυτό. Ο ελάχιστος αριθμός φοιτητών που επιτρέπεται να μείνουν στο τέλος στην αίθουσα είναι δύο (2). Σε περίπτωση προφορικής εξέτασης ο/η φοιτητής/φοιτήτρια με την είσοδό του/της στον τόπο εξέτασης υπογράφει στο φύλλο παρουσίας. Ο/η φοιτητής/φοιτήτρια εξετάζεται προφορικά παρουσία τρίτου προσώπου της ακαδημαϊκής κοινότητας.


Διακοπή εξέτασης
Η εξέταση του μαθήματος είναι δυνατόν να διακοπεί εφόσον προκύψουν έκτακτοι λόγοι (π.χ. διακοπή ρεύματος, κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κ.τ.λ.). Η διακοπή γίνεται με ευθύνη του υπεύθυνου εξεταστή. Στην περίπτωση αυτή η εξέταση ακυρώνεται και ορίζεται από τον υπεύθυνο εξεταστή σε συνεργασία με τον υπεύθυνο κατάρτισης προγράμματος εξετάσεων επαναληπτική εξέταση αμέσως μετά τη λήξη της εξεταστικής περιόδου για όσους δεν παρέδωσαν το γραπτό τους.

Ακύρωση εξέτασης
Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διαρροής των θεμάτων και μετά από απόφαση της ΓΣ του Τμήματος, ο υπεύθυνος καθηγητής μπορεί να ακυρώσει την εξέταση. Η ΓΣ αποφαίνεται για την ανάγκη διεξαγωγής νέας εξέτασης.

Υποβολή ένστασης
Φοιτητής ή φοιτήτρια που θεωρεί ότι με κάποιο τρόπο αδικήθηκε κατά τη διάρκεια της εξέτασης μπορεί να υποβάλει έγγραφη ένσταση είτε:

 1. στον επιτηρητή κατά τη διάρκεια της εξέτασης είτε
 2. στη Γραμματεία του Τμήματος μετά τη λήξη της εξεταστικής περιόδου και οπωσδήποτε πριν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Αποτελέσματα εξετάσεων
Η βαθμολογία κατατίθεται από τον υπεύθυνο καθηγητή σε διάστημα 20 ημερών από τη διεξαγωγή της εξέτασης και σε κάθε περίπτωση το αργότερο σε 20 μέρες μετά τη λήξη της εξεταστικής περιόδου (βλ. Απόφαση Συγκλήτου 41/630/4 Δεκεμβρίου 2008). Σε περίπτωση που μέλη ΔΕΠ, λόγω του μεγάλου αριθμού των γραπτών, δεν μπορούν να ανταποκριθούν εντός εικοσαήμερου καταθέτουν αίτημα προς τη Γενική Συνέλευση για παράταση του χρόνου υποβολής των βαθμολογιών. Η ΓΣ αποφασίζει σχετικά. Μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης της βαθμολογίας του μαθήματος, με αιτιολογημένη αίτησή του, φοιτητής που συμμετείχε στην εξέταση μπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις για το βαθμό του από τον υπεύθυνο καθηγητή. Στη συνέχεια, εάν θεωρηθεί απαραίτητο, το θέμα παραπέμπεται στη ΓΣ η οποία αποφασίζει σχετικά σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας. Δεν καταχωρούνται βαθμοί για ονόματα φοιτητών που δεν συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο εξεταζόμενων.

Υποχρεώσεις των φοιτητών ως εξεταζόμενων
Οι φοιτητές οφείλουν να:

 1. έχουν μαζί τους φοιτητική ταυτότητα,
 2. σέβονται τον παρόντα κανονισμό,
 3. ακολουθούν τις υποδείξεις των επιτηρητών,
 4. μην φέρνουν στο χώρο εξέτασης καφέδες, αναψυκτικά, τρόφιμα,
 5. μην καπνίζουν,
 6. μη χρησιμοποιούν κινητό τηλέφωνο ούτε να έχουν ενεργοποιημένο το τηλέφωνό τους.


Υποχρεώσεις των καθηγητών
Οι καθηγητές οφείλουν να:

 1. αναρτούν στο eclass και έξω από το γραφείο τους την εξεταζόμενη ύλη.
 2. Τα θέματα των εξετάσεων πρέπει να εντάσσονται στην ύλη που έχει οριστεί προς εξέταση.
 3. Η φύση των θεμάτων να είναι τέτοια ώστε η εξέταση να μπορεί να ολοκληρωθεί κατά το προβλεπόμενο χρόνο.

Κλίμακα βαθμολόγησης
Η επίδοση των φοιτητών στα μαθήματα βαθμολογείται στην κλίμακα 0-10, με άριστα το 10 και ελάχιστο βαθμό επιτυχίας το 5. Οι βαθμοί δίνονται με διαβαθμίσεις της μισής μονάδας. Η κλίμακα βαθμολόγησης για τον βαθμό του πτυχίου είναι:

 1. Βαθμός 5,00 έως 6,49: Καλώς
 2. Βαθμός 6,50 έως 8,49: Λίαν Καλώς
 3. Βαθμός 8,50 έως 10,00: Άριστα

Στον βαθμό του πτυχίου υπολογίζονται όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών πλην των μαθημάτων, για τα οποία αποφασίζει τεκμηριωμένα η συνέλευση του Τμήματος .

Επανεξέταση
Επανεξέταση φοιτητή είναι δυνατή σύμφωνα με την κείμενη κάθε φορά νομοθεσία. Ο φοιτητής συμπληρώνει την απαιτούμενη αίτηση που μπορεί να προμηθευτεί είτε από τη Γραμματεία είτε από την ιστοσελίδα του Τμήματος και την καταθέτει στη Γραμματεία.

Βελτίωση βαθμού
Βελτίωση του βαθμού σε μάθημα, στο οποίο ο φοιτητής έχει πετύχει ήδη προβιβάσιμο βαθμό, δεν επιτρέπεται. Επιτρέπεται ο φοιτητής να θέτει ρήτρα βαθμολογίας με σημείωση επί του γραπτού του ή με γραπτή δήλωσή του κατά την προφορική εξέταση.
Τήρηση του κανονισμού Αρμόδιο όργανο για τη σύνταξη, την τήρηση, τη συμπλήρωση, τροποποίηση καθώς και την ερμηνεία των διατάξεων του παρόντος κανονισμού είναι η Συνέλευση του Τμήματος.