Ωρολόγιο Πρόγραμμα

2ο Εξάμηνο

Ώρες Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 – 12:00

Κοινωνικός Σχεδιασμός και Στοιχεία Οικονομικής Θεωρίας

Αμφιθέατρο

Φύλο και Ισότητα (ΠΔΕ)

Α’ Προκάτ

   

Εισαγωγή στην Οργάνωση της Διεθνούς Κοινωνίας

Αμφιθέατρο

12:00 – 15:00

Μεθοδολογία Ποιοτικής Έρευνας

Αμφιθέατρο

   
15:00 – 18:00

Διοίκηση και Οργάνωση Κοινωνικών Υπηρεσιών

Αμφιθέατρο

Κοινωνία Πολιτών και Κοινωνική Πολιτική

Α’ Προκάτ

Μεθοδολογία Γενικής Κοινωνικής Εργασίας

Α’ Προκάτ

 

Κοινωνία, Εκπαίδευση και Περιβάλλον (ΠΔΕ)

Αμφιθέατρο

18:00 – 21:00          

4ο Εξάμηνο

Ώρες Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 – 12:00    

Ανθρώπινη Ανάπτυξη (ΠΔΕ)

Αμφιθέατρο

   
12:00 – 15:00    

Κοινωνική Ψυχολογία (ΠΔΕ)

Α’ Προκάτ

Κοινωνική Στατιστική

Αμφιθέατρο

Κοινωνική Στατιστική

Ασκήσεις

(12:00 – 14:00)

Α’ Προκάτ

15:00 – 18:00

Διεθνής Περιβαλλοντική Πολιτική

Α’ Προκάτ

 

Κοινωνική Εργασία σε Ομάδες

Αμφιθέατρο

Κοινωνική Εργασία στον Χώρο της Υγείας

Α’ Προκάτ

Μεταναστευτική Πολιτική και Προσφυγικές Ροές στη ΝΑ Ευρώπη

Α’ Προκάτ

18:00 – 21:00  

Εκπαίδευση Ενηλίκων-Δια Βίου Μάθηση (ΠΔΕ)

Αμφιθέατρο

 

Θεωρία Κοινωνικής Εργασίας

Αμφιθέατρο

 

6ο Εξάμηνο

Ώρες Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 – 12:00

Συνταγματικοί Θεσμοί

Α’ Προκάτ

 

Διεθνής και Σύγκριτική Κοινωνική Εργασία

Α’ Προκάτ

Κοινωνική Εργασία με Οικογένειες

Α’ Προκάτ

Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης

Α’ Προκάτ

12:00 – 15:00

Οικονομική Αξιολόγηση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας

Α’ Προκάτ

Συμβουλευτική (ΠΔΕ)

Α’ Προκάτ

Δίκαιο, Παραβατικότητα και Κοινωνική Εργασία με Ανηλίκους

Β’ Προκάτ

Κριτική Κοινωνική Εργασία και Μειονότητες

Α’ Προκάτ

 
15:00 – 18:00  

Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων ΙΙ

Γ’ Προκάτ

Διεθνής και Συγκριτική Κοινωνική Εργασία

Α’ Προκάτ

   
18:00 – 21:00

Ψυχοπαθολογία

Α’ Προκάτ

Σύγχρονες Τεχνολογίες και Κριτικός Αναστοχασμός στην Κοινωνική Εργασία και τη Συμβουλευτική (ΠΔΕ)

Α’ Προκάτ

Πληροφορική Ι

Α’ Προκάτ

   

8ο Εξάμηνο

Ώρες Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 – 12:00

Πρακτική Άσκηση ΙΙ (ΠΔΕ)

Πρακτική Άσκηση ΙΙ (ΠΔΕ)

Πρακτική Άσκηση ΙΙ (ΠΔΕ) Πρακτική Άσκηση ΙΙ (ΠΔΕ)

Πρακτική Άσκηση ΙΙ (ΠΔΕ)

12:00 – 15:00

Πρακτική Άσκηση ΙΙ (ΠΔΕ)

Πρακτική Άσκηση ΙΙ (ΠΔΕ)

Πρακτική Άσκηση ΙΙ (ΠΔΕ)

Πρακτική Άσκηση ΙΙ (ΠΔΕ) Πρακτική Άσκηση ΙΙ (ΠΔΕ)
15:00 – 18:00          
18:00 – 21:00          

ΠΠΔΕ

Ώρες Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09:00 – 12:00          
12:00 – 15:00          
15:00 – 18:00     Διδακτική  Κοινωνικών Επιστημών
Γ ΠΡΟΚΑΤ
 Κοινωνική Εργασία στην Εκπαίδευση
Γ ΠΡΟΚΑΤ
 
18:00 – 21:00     Κοινωνική Παιδαγωγική και Kοινωνικοπολιτισμική Εμψύχωση
ΑΙΘΟΥΣΑ Β
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
   

ΟΔΗΓΙΕΣ

Η διδασκαλία των μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης (Αριθμ. 119847/ΓΔ6-ΦΕΚ 4406/24-09-2021) Η συμμετοχή των φοιτητών, του τακτικού και έκτακτου διδακτικού προσωπικού στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία προγραμμάτων σπουδών κάθε κύκλου των Α.Ε.Ι. με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων, πραγματοποιείται εφόσον:
α) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19, ή
β) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό COVID-19, ή
γ) έχουν νοσήσει από κορωνοϊό COVID-19 και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των είκοσι (20) ημερών και μικρότερο των εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την ημερομηνία διάγνωσής τους ως θετικού κρούσματος κατόπιν διεξαγωγής εργαστηριακού ελέγχου, ή δ) έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος, είτε σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test).
Ο εργαστηριακός έλεγχος νόσησης διενεργείται δύο (2) φορές εβδομαδιαίως έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από την Τρίτη και την Παρασκευή αντίστοιχα. Η δαπάνη για τη διενέργεια του εργαστηριακού ελέγχου βαρύνει αποκλειστικά το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Η χρήση προστατευτικής μάσκας (απλής χειρουργικής ή υφασμάτινης με κατάλληλες προδιαγραφές) είναι υποχρεωτική, για όλα τα φυσικά πρόσωπα: α) σε όλους τους χώρους που διεξάγεται δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία των Α.Ε.Ι., β) σε όλους τους εσωτερικούς χώρους των Α.Ε.Ι. και τους εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους φοιτητικών εστιών, και γ) σε όλους εξωτερικούς χώρους των Α.Ε.Ι. που παρατηρείται συνωστισμός.
Από την υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας, εξαιρούνται οι φοιτητές και το τακτικό και έκτακτο διδακτικό προσωπικό που συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες που δεν είναι εφικτή η διεξαγωγή τους με τη χρήση μη ιατρικής μάσκας (π.χ. αθλήματα, χρήση πνευστών μουσικών οργάνων) καθώς και τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους, οι οποίοι αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα (π.χ. λόγω αναπνευστικών προβλημάτων).
Από την υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας, εξαιρούνται οι φοιτητές και το τακτικό και έκτακτο διδακτικό προσωπικό που συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες που δεν είναι εφικτή η διεξαγωγή τους με τη χρήση μη ιατρικής μάσκας (π.χ. αθλήματα, χρήση πνευστών μουσικών οργάνων) καθώς και τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους, οι οποίοι αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα (π.χ. λόγω αναπνευστικών προβλημάτων).

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Καθηγητής Χαράλαμπος Πουλόπουλος

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το ωρολόγιο πρόγραμμα