Οργάνωση Διοίκησης

Τα όργανα του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης είναι:
α) η Σύγκλητος,
β) το Πρυτανικό Συμβούλιο,
γ) ο Πρύτανης,
δ) οι Αντιπρυτάνεις.

 Σχολή:

Τμήμα:

  • Κοινωνικής Εργασίας
  • Πρόεδρος, Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με τον Νόμο 4485/2017 όργανα διοίκησης του Τμήματος είναι η Γενική Συνέλευση και ο Πρόεδρος. Πρόεδρος του Τμήματος είναι ο Καθηγητής Χαράλαμπος Πουλόπουλος. Η Συνέλευση του Τμήματος απαρτίζεται από όλα τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος και  οι αρμοδιότητές της περιγράφονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 21 του παραπάνω Νόμου. Οι αρμοδιότητές του Προέδρου περιγράφονται στην παράγραφο 11 του άρθρου 23 του παραπάνω Νόμου. Ο Νόμος 4777 ρυθμίζει την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση την προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, την αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλα θέματα.