Πρακτική Άσκηση

Η Πρακτική Άσκηση στις αρχές, τη θεωρία και την έρευνα της Κοινωνικής Εργασίας προσφέρει στους/στις φοιτητές/τριες την ευκαιρία να αποκτήσουν εμπειρία στο πεδίο εφαρμογών της Κοινωνικής Εργασίας, να αποκτήσουν επαγγελματικές δεξιότητες, να εξοικειωθούν με ολιστικές, διαμεθοδικές, κλινικές και κοινοτικές παρεμβάσεις, απαραίτητες για την άσκηση του επαγγέλματος του/ης κοινωνικού/ής λειτουργού.  Η Πρακτική Άσκηση και η Εποπτεία της Πρακτικής Άσκησης αποτελούν βασικό και αναπόσπαστο μέρος του υποχρεωτικού  σκέλους  του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας και οδηγεί μετά και την ολοκλήρωση των θεωρητικών μαθημάτων σε δυνατότητα απόκτησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στους απόφοιτους.  Οι ασκούμενες/ασκούμενοι Κοινωνικοί Λειτουργοί με την καθοδήγηση των επαγγελματιών κοινωνικών λειτουργών ανά πλαίσιο, και με την επίβλεψη και την υποστήριξη των Εποπτών τους, εκπαιδεύονται στα προγράμματα, τις προσεγγίσεις, στα μοντέλα παρέμβασης και τις τεχνικές  έρευνας της Κοινωνικής Εργασίας.

Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται με φυσική παρουσία σε επιλεγμένες κοινωνικές υπηρεσίες, φορείς και προγράμματα των Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, οργανισμών Α΄ και Β΄ βαθμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πιλοτικά προγράμματα έρευνας και παρεμβάσεων κοινοτικής ανάπτυξης, καθώς και σε μη κυβερνητικές οργανώσεις. Οι φοιτητές/τριες που υλοποιούν την Πρακτική Άσκηση Ι στο Ε΄εξάμηνο των σπουδών τους μπορούν να επιλέξουν μεταξύ πλαισίων από τους τομείς της  προσχολικής αγωγής, της υγείας-πρόνοιας και κοινωνικής φροντίδας, όπου συνήθως αξιοποιούνται οι εφαρμογές της γενικής κοινωνικής εργασίας (π.χ. ΚΑΠΗ, πρόνοια ΟΤΑ, παιδικοί σταθμοί, Μ.Κ.Ο., κ.ά.). Ενώ οι φοιτητές/τριες που υλοποιούν την Πρακτική Άσκηση ΙΙ στο Η΄ εξάμηνο των σπουδών τους μπορούν να επιλέξουν μεταξύ πλαισίων από τους τομείς των εξαρτήσεων, της ψυχικής υγείας, της εκπαίδευσης και της παραβατικότητας, όπου συνήθως αξιοποιούνται περισσότερο εξειδικευμένες εφαρμογές της Κοινωνικής Εργασίας, όπως η Κλινική Κοινωνική Εργασία και η Κοινωνική Εργασία στην Εκπαίδευση και την Ψυχική Υγεία. Η Πρακτική Άσκηση λαμβάνει χώρα 5 ημέρες την εβδομάδα για 6 τουλάχιστον έως 8 ώρες την ημέρα, στο κάθε εξάμηνο σπουδών.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τον Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης