Δομή Συμβουλευτικής και Προσβασιμότητας (ΔοΣυΠ)

H Δομή Συμβουλευτικής και Προσβασιμότητας (Δο.Συ.Π.) του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ιδρύθηκε με την υπ’ αριθμ. 40/51/12.12.2017 απόφαση της Συγκλήτου. Αποτελείται από το Τμήμα Συμβουλευτικής και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης καθώς και το Τμήμα Προσβασιμότητας.

Η Δο.Συ.Π. απευθύνεται σε όλους τους/τις φοιτητές/τριες του Δ.Π.Θ.Στόχοι της δομής  είναι:

Η  ισότιμη πρόσβαση στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες φοιτητών/τριών με ιδιαιτερότητες και αναπηρίες, μέσα από την προσαρμογή του περιβάλλοντος εκπαίδευσης, την αξιοποίηση υποστηρικτικών τεχνολογιών πληροφορικής και την παροχή υπηρεσιών διευκόλυνσης της πρόσβασης στους χώρους και στη γνώση.

Η προσωπική ανάπτυξη και η βελτίωση της κοινωνικής ζωής των φοιτητών/τριών με ιδιαιτερότητες και αναπηρίες, μέσα και έξω από τους χώρους εκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο της  Δομής Συμβουλευτικής και Προσβασιμότητας αναπτύσσονται δράσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν στα παρακάτω θέματα:

Σπουδές: μαθησιακές δυσκολίες, δυσκολίες στη μελέτη και κατανόηση, δυσκολίες στη λήψη αποφάσεων, αδυναμία συγκέντρωσης, άγχος εξετάσεων, ασυμβατότητες εκπαιδευτικών χώρων, μέσων και υλικών λόγω αναπηρίας.

Ακαδημαϊκή ζωή: δυσκολίες προσαρμογής στο εκπαιδευτικό περιβάλλον, δυσκολίες στην οργάνωση και διαχείριση χρόνου, αρνητική στάση προς το αντικείμενο σπουδών.

Κοινωνική ζωή: δυσκολίες στις φιλικές και οικογενειακές σχέσεις, απομόνωση, χαμηλή αυτοεκτίμηση, δυσκολίες αποδοχής και ένταξης στο κοινωνικό περιβάλλον.

Άλλα προβλήματα: ψυχοσωματικές διαταραχές, συναισθηματικά προβλήματα, εξαρτήσεις.

Η  Δο.Συ.Π. διαρθρώνεται από την Κεντρική Υπηρεσία με έδρα την Κομοτηνή και τα Παραρτήματα που εδρεύουν στις πόλεις: Ορεστιάδα, Αλεξανδρούπολη και Ξάνθη.

Περισσότερες πληροφορίες για την Δομή Συμβουλευτικής και Προσβασιμότητας (Δο.Συ.Π.)  στην ιστοσελίδα: https://dosyp.duth.gr/