Επιτροπή Ισότητας

Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ.) του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης έχει ως στόχο την προαγωγή της ισότητας των φύλων σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας στο Δ.Π.Θ (εκπαιδευτικό, ερευνητικό, διοικητικό). Η Ε.Ι.Φ. του Δ.Π.Θ. συγκροτήθηκε τον Μάϊο του 2020. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 33 του Ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13/τ.Α΄/29-1-2019), πρόκειται για άμισθη επιτροπή που λειτουργεί ως συμβουλευτικό όργανο της Συγκλήτου και των Διοικήσεων των Σχολών και Τμημάτων για την προώθηση της ισότητας σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας και σε όλες τις διαδικασίες της ακαδημαϊκής ζωής. Είναι εννεαμελής και η θητεία της είναι τριετής. Η Ε.Ι.Φ. του Δ.Π.Θ. είναι μέλος του Πανελληνίου Δικτύου των Επιτροπών Ισότητας των Φύλων στα ΑΕΙ της χώρας.

Αρμοδιότητες της Επιτροπής

 1. Εκπονεί σχέδια δράσης για την προώθηση και διασφάλιση της ουσιαστικής ισότητας στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές διαδικασίες του Ιδρύματος και καταρτίζει ετήσια έκθεση, την οποία υποβάλλει στη Σύγκλητο
 2. Εισηγείται στα αρμόδια όργανα μέτρα για την προώθηση της ισότητας και την καταπολέμηση του σεξισμού,
 3. Παρέχει ενημέρωση και επιμόρφωση στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας σε θέματα σχετικά με το φύλο και την ισότητα,
 4. Παρέχει υπηρεσίες διαμεσολάβησης σε περιπτώσεις καταγγελιών για διακριτική μεταχείριση ή παρενοχλητική συμπεριφορά,
 5. Προωθεί την εκπόνηση Π.Μ.Σ. και τη διενέργεια σεμιναρίων και διαλέξεων που εστιάζουν στη μελέτη του φύλου,
 6. Προωθεί την εκπόνηση μελετών και ερευνών σχετικά με θέματα που σχετίζονται με το πεδίο της αρμοδιότητάς της,
 7. Παρέχει συνδρομή προς θύματα διακρίσεων όταν καταγγέλλουν διακριτική μεταχείριση. Με τον εσωτερικό Κανονισμό του Α.Ε.Ι. ρυθμίζονται ειδικότερα τα θέματα υποστήριξης των θυμάτων διακριτικής μεταχείρισης από την Επιτροπή

Η Ε.Ι.Φ. σχεδιάζει διάφορες δράσεις προς την κατεύθυνση της ενημέρωσης της πανεπιστημιακής κοινότητας για όλα τα παραπάνω ή και σε ζητήματα φύλου γενικά σε συνεργασία με άλλες δομές του Δ.Π.Θ. ή/και σε συνεργασία με άλλους φορείς π.χ. φορείς της Εκπαίδευσης, συμβουλευτικά κέντρα, Δικηγορικό Σύλλογο, κ.ά.:

 1. Πρόληψη και καταπολέμηση των διακρίσεων με βάση το φύλο σε ακαδημαϊκό και διοικητικό επίπεδο
 2. Έρευνα και Διδασκαλία
 3. Διαμεσολάβηση και αντιμετώπιση κακοποιητικής συμπεριφοράς λόγω φύλου
 4. Κοινωνική ευθύνη και Δικτύωση
 5. Παρακολούθηση της προόδου και της συμπόρευσης με τις παραπάνω αρχές και την υπάρχουσα νομοθεσία

Ιστοσελίδα: http://duth.gr/Υπηρεσίες/Επιτροπές/Επιτροπή-Ισότητας-Φύλων

fb: https://www.facebook.com/genderequalityduth

email: genderequality@duth.gr