Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος

Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος» (ΣΚΛΕ) εδρεύει στην Αθήνα και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4488 ΦΕΚ Α΄137/13.9.2017. Πληροφορίες για τον Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας (ΣΚΛΕ) στην ιστοσελίδα: https://www.skle.gr/index.php/el/

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΔΠΘ, μπορούν να λάβουν Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα με αριθμ.23 (2)[1992], στο οποίο ορίζονται οι  προϋποθέσεις για την έκδοση Άδειας άσκησης επαγγέλματος,  οι αρχές, τα καθήκοντα, οι υποχρεώσεις, τα ασυμβίβαστα κατά την άσκηση του επαγγέλματος, οι υποχρεώσεις προς το επάγγελμα και τα καθήκοντα προς τους εξυπηρετούμενους.

Οι κοινωνικοί λειτουργοί που δικαιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της Ε.Ε. να ασκούν το επάγγελμα στην Ελλάδα, υποχρεούνται να γίνουν μέλη του ΣΚΛΕ με τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις. Σύμφωνα με το Άρθρο 110,(παρ. 1)  του Ν. 4488/2017 που αναφέρεται στην  Άσκηση του επαγγέλματος του κοινωνικού λειτουργού «Για την έκδοση από τις αρμόδιες υπηρεσίες της βεβαίωσης νομίμου άσκησης του επαγγέλματος, οι κοινωνικοί λειτουργοί οφείλουν να συμπεριλάβουν, μεταξύ των δικαιολογητικών, και βεβαίωση εγγραφής στο οικείο ΠΤ του ΣΚΛΕ. Με την παραλαβή της βεβαίωσης νομίμου άσκησης επαγγέλματος υποχρεούνται να την καταθέσουν άμεσα στο Περιφερειακό Τμήμα όπου ανήκουν».