Διοίκηση


Σύμφωνα με τον Νόμο 4485/2017 όργανα του Τμήματος είναι η Γενική Συνέλευση και ο Πρόεδρος. Η Συνέλευση του Τμήματος απαρτίζεται από όλα τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος και  οι αρμοδιότητές της περιγράφονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 21 του παραπάνω Νόμου.  Οι αρμοδιότητές του Προέδρου περιγράφονται στην παράγραφο 11 του άρθρου 23 του παραπάνω Νόμου.