Ιστορία


Το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας προέκυψε από την τριχοτόμηση του Τμήματος κοινωνικής διοίκησης και πολιτικής επιστήμης.Tο Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2013 με το Προεδρικό Διάταγμα αριθ. 86 (Π.Δ. 86/2013, ΦΕΚ, Α’124 της 3ης Ιουνίου 2013), με το οποίο τα προϋπάρχονται Τμήματα αφενός Κοινωνικής Διοίκησης (Π.Δ. 304 /1994, ΦΕΚ Α΄163) και αφετέρου Πολιτικής Επιστήμης (Π.Δ. 21/2009, ΦΕΚ, Α’ 42) συγχωνεύθηκαν σε ένα Τμήμα στο πλαίσιο του Σχεδίου «Αθηνά» που αφορά την αναδιάρθρωση του ακαδημαϊκού χάρτη της Χώρας. Το Τμήμα έτσι αποτελεί το μεγαλύτερο Τμήμα Κοινωνικών Επιστημών σε αριθμό εισαγομένων φοιτητών σε πανελλαδική κλίμακα. Σήμερα υπηρετούν στο Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης 24 διδάσκοντες, Καθηγητές και Λέκτορες. Το Τμήμα εντάσσεται στην επίσης νεοϊδρυθείσα με το ίδιο Π.Δ. 86/2013 Σχολή Κοινωνικών Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών. Η μεταρρύθμιση αυτή, εκτός των άλλων, θέτει νέα ζητήματα και βάσεις στη δομή και τη λειτουργία των μέχρι πρότινος λειτουργούντων επιμέρους Τμημάτων και για το λόγο αυτό, θα υπάρξει μία περίοδος προσαρμογών στην νέα ακαδημαϊκή διάρθρωση.