Ενημέρωση σχετικά με το δωρεάν διαδικτυακό συνέδριο με τίτλο «Η Επαγγελματική Ταυτότητα, ο Ρόλος και το Μέλλον του Σχολικού Ψυχολόγου στην Ελλάδα Σήμερα» -Ελληνική Εταιρεία Σχολικής Ψυχολογίας HASP

Το Σαββατο στις 5 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακό συνέδριο (δωρεάν) με
θέμα: «Η Επαγγελματική Ταυτότητα, ο Ρόλος και το Μέλλον του Σχολικού Ψυχολόγου
στην Ελλάδα Σήμερα» από την Ελληνική Εταιρεία Σχολικής Ψυχολογίας HASP.
Το συνέδριο αυτό απευθύνεται σε σχολικούς ψυχολόγους, φοιτητές/τριες σχολικής
ψυχολογίας, παιδαγωγικών σχολών και άλλων συναφών αντικειμένων καθώς και
ειδικούς παιδαγωγούς, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, κοινωνικούς λειτουργούς,
λογοθεραπευτές, γονείς και ενδιαφερόμενους ερευνητές/τριες σε θέματα σχολικής &
εφαρμοσμένης ψυχολογίας στο σχολείο (πχ εκπαιδευτική, κλινική και συμβουλευτική
ψυχολογία).

Οργανωτική Επιτροπή 1ου Συνεδρίου Σχολικής Ψυχολογίας στο Πεδίο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
HELLENIC ASSOCIATION OF SCHOOL PSYCHOLOGY (HASP)
Email επικοινωνίας: hasp.observatory@gmail.com