Προσωρινός πίνακας κατάταξης αποτελεσμάτων ανά γνωστικό αντικείμενο και αποκλεισθέντες υποψήφιοι για τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδόθηκαν από τα Τμήματα του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης» για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6004244

Προσωρινός πίνακας κατάταξης αποτελεσμάτων ανά γνωστικό αντικείμενο και ξεχωριστός πίνακας για τους αποκλεισθέντες υποψηφίους με αναφορά στον αρ. πρωτ. της αίτησής τους καθώς και στον λόγο αποκλεισμού Ανάρτηση του Προσωρινού πίνακας κατάταξης αποτελεσμάτων ανά γνωστικό αντικείμενο και ξεχωριστός πίνακας για τους αποκλεισθέντες υποψηφίους με αναφορά στον αρ. πρωτ. της αίτησής τους καθώς και στον λόγο αποκλεισμού για τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδόθηκαν από τα Τμήματα του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης» για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6004244 Οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα άσκησης ένστασης εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ανάρτησης της σχετικής απόφασης της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ-ΔΠΘ στην ιστοσελίδα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», με την οποία απόφαση κυρώνονται οι προσωρινοί πίνακες. Προς εξυπηρέτηση δε του παραπάνω σκοπού έχουν επιπλέον και δικαίωμα πρόσβασης τόσο στις αξιολογήσεις όσο και στους ατομικούς φακέλους υποψηφιότητας των ιδίων αλλά και των υπόλοιπων υποψηφίων με υψηλότερη κατάταξη, μετά από αίτηση τους προς τον ΕΛΚΕ του Δ.Π.Θ., στην οποία θα αιτιολογείται με σαφήνεια ο σκοπός της πρόσβασης και η ύπαρξη εύλογου ενδιαφέροντος, ομοίως εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της σχετικής απόφασης της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ-ΔΠΘ στην ιστοσελίδα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», και υπό τον όρο της τήρησης των προϋποθέσεων του άρ. 5 του Ν. 2690/1999, του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του Ν. 4624/2019. Όταν στα αιτούμενα στοιχεία περιλαμβάνονται και ειδικές κατηγορίες δεδομένων, αυτά χορηγούνται μόνο υπό τις προϋποθέσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και των λοιπών ισχυουσών διατάξεων. Η πρόσβαση στους φακέλους των άλλων υποψηφίων μπορεί να γίνει μόνο στο χώρο του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, παρουσία προσωπικού του Ιδρύματος, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΕΛ.Κ.Ε. (25310-39192 ή 25310-39132) για τη σχετική συνεννόηση.