Ακαδημαϊκός Σύμβουλος

Ο Ακαδημαϊκός σύμβουλος σπουδών υποστηρίζει τους φοιτητές κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών τους συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επιτυχία των φοιτητών/τριών όσον αφορά τις σπουδές τους.Ο ρόλος του ακαδημαϊκού συμβούλου σπουδών ανατίθεται σε μέλη ΔΕΠ του τμήματος Κοινωνικής Εργασίας.Ειδικότερα κάθε μέλος ΔΕΠ αναλαμβάνει έναν αριθμό φοιτητών/τριών τους/τις οποίους/ες παρακολουθεί και υποστηρίζει καθόλη τη διάρκεια των σπουδών τους.Η Γραμματεία του τμήματος ανακοινώνει στους φοιτητές τους συμβούλους σπουδών οι οποίοι ορίζονται από το τμήμα.

Ο ακαδημαϊκός σύμβουλος σπουδών συζητά, ενημερώνει και υποστηρίζει τους φοιτητές για ζητήματα όπως το περιεχόμενο των σπουδών και των μαθημάτων, την επιλογή πτυχιακής εργασίας, τις δυνατότητες και τις υπηρεσίες που παρέχει το πανεπιστήμιο στους φοιτητές (Φοιτητική μέριμνα, ΓΡΑΔΙΜ, ΔΟΣΥΠ, Γραφείο Διεθνών Σχέσεων- Erasmus,  Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ), κα και τους βοηθά στην αντιμετώπιση των δυσκολιών και των εμποδιών που συναντούν στις σπουδές τους.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τον κανονισμό λειτουργίας του θεσμού Ακαδημαϊκού Συμβούλου