Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εξαμήνου 

Αργίες 2022/2023

Πρόγραμμα Σπουδών

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών, τα μαθήματα κατανέμονται σε οκτώ αυτοτελή ακαδημαϊκά εξάμηνα και διδάσκονται σε εβδομαδιαία βάση. Κάθε εξάμηνο διαρκεί δεκαπέντε με δεκαέξι εκπαιδευτικές εβδομάδες και περιλαμβάνει δεκατρείς εβδομάδες για διδασκαλία και δύο με τρεις εβδομάδες για εξετάσεις. Η διάρκεια του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Δ.Π.Θ. είναι οκτώ εξάμηνα κατανεμημένα σε τέσσερα ακαδημαϊκά έτη. Το πρόγραμμα σπουδών του περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες μαθημάτων:

  • Μαθήματα Υποβάθρου: Τα μαθήματα εκείνα που, αν και δεν αναφέρονται άμεσα στην επιστήμη που θεραπεύει το Πρόγραμμα Σπουδών, ωστόσο αποτελούν αναγκαία προϋπάρχουσα επιστημονική γνώση για να μπορέσει ο φοιτητής να αντιληφθεί θέματα άμεσα εντασσόμενα σ’ αυτήν.
  • Μαθήματα Επιστημονικής Περιοχής: Πρόκειται για τα μαθήματα εκείνα που αναφέρονται σε γνωστικά πεδία που εντάσσονται άμεσα στο επιστημονικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών.
  • Μαθήματα Γενικών Γνώσεων: Μαθήματα που δεν σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το επιστημονικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών, αλλά στοχεύουν στην ευρύτερη παιδεία του φοιτητή ως επιστήμονα και πολίτη.
  • Μαθήματα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων: Μαθήματα που δεν στοχεύουν στην παροχή επιστημονικής γνώσης στο αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών, αλλά στην καλλιέργεια και ανάπτυξη άλλων δεξιοτήτων του φοιτητή.

 

Οι πτυχιούχοι αποφοιτούν έχοντας:

  • παρακολουθήσει και εξεταστεί επιτυχώς σε 39 μαθήματα (27 Υποχρεωτικά και 12 Επιλογής), τρία εκ των οποίων επιλογής μπορούν να αντικατασταθούν από την επιτυχή υποστήριξη προαιρετικής πτυχιακής εργασίας,
  • πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση και
  • συγκεντρώσει συνολικά 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

Περισσότερες Πληροφορίες:

Κανονισμός Προπτυχιακών Σπουδών

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης  

Κανονισμός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας