ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΤΕΡΟΤΗΤΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

ΠΜΣ «Κοινωνική Εργασία στην Εκπαίδευση-Ένταξη Ετεροτήτων»
Μοριοδότηση υποψηφιοτήτων 2022-2023