Ε6-2019 Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων Ι

Τίτλος Μαθήματος Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων Ι
Διδάσκων Μαθήματος Χαράλαμπος Τσαϊρίδης
Εξάμηνο 5ο Χειμερινό
Κωδικός Μαθήματος Ε6-2019
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος https://eclass.duth.gr/courses/ΚΟΜΟ8131/
Κατηγορία Μαθήματος Υποχρεωτικό
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας 3
Πιστωτικές Μονάδες ETCS 5
Περίγραμμα Μαθήματος Πατήστε εδώ για τη λήψη

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να εφαρμόζουν τις σημαντικότερες στατιστικές μεθόδους και εργαλεία σε ζητήματα επεξεργασίας δεδομένων με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην επεξεργασία ερευνητικών δεδομένων που αφορούν στη διερεύνηση και διατύπωση μέτρων και πολιτικών στον τομέα της Κοινωνικής Εργασίας, καθώς και να συντάσσουν εκθέσεις με τα αποτελέσματα της ανάλυσης που θα πραγματοποιούν.

Περίγραμμα Μαθήματος

 1. Καταχώριση δεδομένων στο SPSS (ποσοτικών, ποιοτικών, ερωτήσεων πολλαπλών απαντήσεων (Multiple Responses)).
 2. Καταχώριση δεδομένων στο SPSS (ποσοτικών, ποιοτικών, ερωτήσεων πολλαπλών απαντήσεων (Multiple Responses)).
 3. Ομαδοποίηση ποσοτικών δεδομένων.
 4. Παρουσίαση δεδομένων – Πίνακες συχνοτήτων.
 5. Παρουσίαση δεδομένων – Γραφικές παραστάσεις.
 6. Παρουσίαση δεδομένων – Πολλαπλές απαντήσεις.
 7. Παρουσίαση δεδομένων – Διασταυρωμένες απαντήσεις (Crosstabulation).
 8. Επεξεργασία δεδομένων – Στατιστικά μέτρα (Descriptive).
 9. Επεξεργασία δεδομένων – Στατιστικά μέτρα (Descriptive).
 10. Επεξεργασία δεδομένων – Explore.
 11. Επεξεργασία δεδομένων – Explore.
 12. Επεξεργασία δεδομένων – Test ανεξαρτησίας (Test of independence).
 13. Επεξεργασία δεδομένων – Test ανεξαρτησίας (Test of independence).

Βιβλιογραφία

Γναρδέλλης, Χ. (2013). Ανάλυση Δεδομένων με το IBM SPSS STATISTICS 21. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήσης.

Δαφέρμος, Β. (2011). Κοινωνική Στατιστική και Μεθοδολογία Έρευνας με το SPSS. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ζήτη. Δημητριάδης, Ε. (2016). Στατιστική Επιχειρήσεων με εφαρμογές σε SPSS και LISREL. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.