Επικύρωση Πίνακα Οριστικών Αποτελεσμάτων ΤΚΕ για το έργο “Πρακτική Άσκηση με κωδικό ΟΠΣ 5184450.