Το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης είναι προσανατολισμένο προς την οργάνωση και παροχή ενός υψηλού επιπέδου προγράμματος προπτυχιακών σπουδών στον τομέα της κοινωνικής εργασίας. Επιδιώκει ακόμη  τη διαμόρφωση ενός ευνοϊκού και δημιουργικού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη της έρευνας , στον τομέα της κοινωνικής εργασίας. Γενικότερα είναι δεσμευμένο σε μια διεργασία συνεχούς βελτίωσης των εκπαιδευτικών, ερευνητικών αλλά  και διοικητικών λειτουργιών και διαδικασιών του τμήματος .

Η διαμόρφωση μιας αποτελεσματικής πολιτικής για τη διασφάλιση της ποιότητας του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών τμήματος  στηρίζεται στις αρχές της πολιτικής του Ιδρύματος, και για την υλοποίηση της το τμήμα συνεργάζεται με τη ΜΟΔΙΠ και τις άλλες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου. Η διαμόρφωση της πολιτικής ποιότητας είναι μια συνεχής διαδικασία, η οποία υπόκειται σε αναθεώρηση, αναμόρφωση σε ετήσια βάση , από το τμήμα και από την ΟΜ.Ε.Α.

Βασικοί άξονες της πολιτικής ποιότητας είναι η εναρμόνιση με διεθνή πρότυπα , τηρώντας την ισχύουσα νομοθεσία για την οργάνωση και παροχή προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών. Οι κεντρικοί άξονες δράσης στους οποίους στηρίζεται η πολιτική ποιότητας του τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Δ.Π.Θ. είναι :

-η προώθηση της φοιτητοκεντρικής μάθησης

-η διαρκής βελτίωση του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών καθώς και άλλων προγραμμάτων σπουδών

-η ενίσχυση και προώθηση του ερευνητικού έργου των μελών Δ.Ε.Π. του τμήματος

-η ανάπτυξη της συνεργασίας με άλλα τμήματα εντός  και εκτός του πανεπιστημίου

-η αξιοποίηση των προγραμμάτων σε εθνικό, διεθνές και διακρατικό επίπεδο

-η πρόληψη της εγκατάλειψης των σπουδών από τους φοιτητές  και η αντιμετώπιση της διαρροής τους από το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

-η υποβολή προτάσεων και η ανάπτυξη στρατηγικής για τη βελτίωση των υποδομώ και των εγκαταστάσεων του τμήματος

-η βελτίωση των συνθηκών διδασκαλίας και των δομών άσκησης των φοιτητών

-η διασύνδεση της διδασκαλίας με την παρεχόμενη έρευνα

-η βελτίωση των συνθηκών εργασίας του διοικητικού και διδακτικού προσωπικού

-η ενθάρρυνση της κινητικότητας των φοιτητών και των μελών Δ.Ε.Π. μέσω αντίστοιχων δράσεων

-η ενεργή σύνδεση, παρουσία και συμμετοχή του τμήματος στην τοπική κοινωνία μέσω συνεργασιών και δράσεων με τοπικούς φορείς

-η προβολή και διάχυση του εκπαιδευτικού,  ερευνητικού αλλά και ευρύτερα του κοινωνικού έργου του τμήματος.

Το τμήμα μεριμνά για την ενημέρωση σχετικά με τις δυνατότητες απασχόλησης των αποφοίτων  και τις προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους μέσω της  σελίδας του τμήματος, των ανακοινώσεων καθώς και των ενημερωτικών συναντήσεων  στο πλαίσιο των προπτυχιακών σπουδών. Προωθεί την  αναβάθμιση και την  αναδιοργάνωση των διοικητικών λειτουργιών, οι οποίες υποστηρίζουν το ανθρώπινο δυναμικό του τμήματος. Οργανώνει την καταγραφή των αναγκών, των ελλείψεων και των προβλημάτων στο επίπεδο των υλικοτεχνικών δομών και των διοικητικών υποστηρικτικών υπηρεσιών, αναζητά  εναλλακτικές στρατηγικές επίλυσης των προβλημάτων μέσω υποβολής προτάσεων στα διοικητικά όργανα του Πανεπιστημίου.

Το τμήμα Κοινωνικής εργασίας μεριμνά για τη διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενημερωτικών δράσεων, τη διασύνδεση της ακαδημαϊκής διδασκαλίας με την έρευνα, την εξοικείωση των φοιτητών με τις ερευνητικές δράσεις του τμήματος.

Η παρακολούθηση, εξέταση, και βελτίωση του συστήματος διασφάλισης ποιότητας του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών πραγματοποιείται σε ετήσια βάση. Η επικαιροποίηση της ιστοσελίδας του τμήματος γίνεται ώστε να παρέχεται επαρκής πληροφόρηση για τις ακαδημαϊκές, εκπαιδευτικές δραστηριότητες του τμήματος, τις δράσεις ,αλλά και την οργάνωση και τις δομές του.

Το τμήμα Κοινωνικής εργασίας οργανώνει και υλοποιεί δράσεις αποβλέποντας στη βελτίωση της ποιότητας του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών, και οι οποίες στηρίζονται σε διαδικασίες που προβλέπονται μέσα από το θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο. Πραγματοποιεί την ετήσια εσωτερική αξιολόγηση του τμήματος, η οποία οργανώνεται από την ΟΜ.Ε.Α. σε συνεργασία με την ΜΟΔΙΠ και τις άλλες διοικητικές δομές, τα όργανα και τις επιτροπές του τμήματος