Ανακοίνωση-ενημέρωση: Επίβλεψη δύο διδακτορικών διατριβών στα γνωστικά πεδία: α) του Δημοσίου Δικαίου και β) της Κοινωνικής Διοίκησης από τον Καθηγητή Δημοσίου Δικαίου και Κοινωνικής Διοίκησης του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης κ. Ξενοφώντα Κοντιάδη

Ο Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου και Κοινωνικής Διοίκησης του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης Ξενοφών Κοντιάδης (www.contiades.gr) προτίθεται να αναλάβει την επίβλεψη δύο διδακτορικών διατριβών στα γνωστικά πεδία: α) του Δημοσίου Δικαίου και β) της Κοινωνικής Διοίκησης. Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να διαθέτουν πτυχίο και μεταπτυχιακό τίτλο νομικών, πολιτικών ή κοινωνικών επιστημών. Οι τυπικές προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης εκπόνησης διδακτορικής διατριβής προβλέπονται στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης. Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστείλουν σύντομο βιογραφικό και συνοπτική πρόταση για το θέμα της διδακτορικής διατριβής στο email xcontiades@panteion.gr μέχρι τις 31.03.2023.