Απλή αίτηση
Αίτηση αναγνώρισης μαθημάτων
Αίτηση προσωρινής αναστολής φοιτητικής ιδιότητας
Δήλωση απώλειας φοιτητικής ταυτότητας
Αίτηση εκπρόθεσμης δήλωσης μαθημάτων
Αίτηση διαγραφής
 1. Βεβαιωθείτε πώς καλύψατε τις προϋποθέσεις λήψης πτυχίου:
 • 240 μονάδες ECTS
 • Επιτυχημένη εξέταση σε όλα τα Υποχρεωτικά μαθήματα
 • Ολοκλήρωση Πρακτικής Άσκησης
 1. Εφόσον συγκεντρώσατε περισσότερες από τις προβλεπόμενες μονάδες, δηλώστε στη Γραμματεία ποια μαθήματα επιλογής επιθυμείτε να διαγραφούν προκειμένου να υπολογιστεί ο μέσος όρος της βαθμολογίας σας. Εδώ θα βρείτε τη δήλωση
 1. Κάντε login στο Universis και επιλέξτε την αίτηση βεβαίωσης ολοκλήρωσης σπουδών.

Η παραλαβή του πάπυρου από τρίτα πρόσωπα απαιτεί ενυπόγραφη εξουσιοδότηση. Αυτό μπορεί να γίνει και από το

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

Χρήσιμες διευκρινήσεις σχετικά με την απόσπαση εκπαιδευτικών στο τμήμα:

 1. Η απόσπαση στο τμήμα αφορά σε διορισμένους μόνιμους εκπαιδευτικούς α΄βαθμιας ή β΄βαθμιας εκπαίδευσης, καθώς και σε μόνιμο ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, μεταξύ αυτών και ΠΕ30 κοινωνικών λειτουργών
 2. Η απόσπαση είναι ετήσια και αφορά σε σχολικό έτος
 3. Θα εκδοθεί σχετική εγκύκλιος από το Υπουργείο Παιδείας η οποία θα αναφέρει λεπτομερώς την διαδικασία, όπως για παράδειγμα ημερομηνίες αίτησης, τρόπος υποβολής αίτησης κ.λ.π.
 4. Ο τίτλος της εγκυκλίου θα αναφέρει απόσπαση σε φορείς του υπουργείου παιδείας για το έτος 2023-2024 (ενδεικτικά προς ενημέρωση επισυνάπτεται ΠΡΟΣΟΧΗ! η περυσινή εγκύκλιος ΠΡΟΣΟΧΗ!)
 5. Τα καθήκοντα των αποσπασμένων εκπαιδευτικών καθώς και άλλες λεπτομέρειες θα αναφέρονται αναλυτικά στην εγκύκλιο του υπουργείου, η οποία θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του τμήματός μας.

Σε πολλές κατηγορίες συναλλαγών με το Τμήμα απαιτείται πρωτότυπη υπογραφή. Οι διαδικασίες απλοποιούνται με την Απόκτηση Ηλεκτρονικής Υπογραφής, η οποία δίνεται από διάφορους ιστότοπους.

Παιδαγωγική επάρκεια